Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Stanovy občianskeho združenia Cykloklub Apollo

I.
Základné ustanovenia

1. Názov: CYKLOKLUB APOLLO

2. Sídlo: Svidnícka 19, 821 03 Bratislava

3. Občianske združenie CYKLOKLUB APOLLO (ďalej cykloklub) je právnickou osobou, zriadenou na základe zákona č. 83/1990 Zbierky zákonov O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

4. Cykloklub APOLLO spolupracuje s ďalšími klubmi Združenia klubov APOLLO a s organizáciami, klubmi a združeniami príbuzného zamerania.

II.
Ciele cykloklubu
Poslanie a hlavné aktivity cykloklubu sú:
  1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;
  2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre členov klubu a záujemcov o zdravý pohyb;
  3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov;
  4. výchova k dôslednému dodržiavaniu pravidiel bezpečnej cestnej premávky, vzdelávanie zamerané na osvojenie si zásad prvej pomoci všetkými členmi.
III.
Členstvo v cykloklube
A. Členská základňa

a) Riadnym členom cykloklubu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá podporuje ciele cykloklubu uvedené v časti II., rešpektuje jeho stanovy a uznesenia členskej schôdze.

b) Čestné členstvo je možné navrhnúť zaslúžilému členovi, ktorý sa z rôznych dôvodov nemôže zúčastňovať činnosti (zastávať funkciu), sponzorovi, resp. verejne známej osobe, ktorá prispieva k reprezentácii a k dobrému menu cykloklubu. O čestnom členstve rozhoduje členská schôdza.

c) Čakatelia (kandidáti) sú občania, ktorí majú záujem stať sa riadnymi členmi cykloklubu na základe Žiadosti o prijatie za členov. O prijatí za členov rozhoduje výkonný výbor cykloklubu v zmysle stanovených pravidiel, pričom zoberie do úvahy jeho celkovú aktivitu v predošlom období, najmä či sa žiadateľ aspoň rok aktívne zapája do života cykloklubu.

B. Práva a povinnosti členov cykloklubu

1. Členovia cykloklubu majú právo:

a) zúčastňovať sa na podujatiach cykloklubu,
b) hlasovať na členskej schôdzi cykloklubu,
c) voliť a byť volený do orgánov cykloklubu (v prípade, že ide o člena, ktorý nedosiahol 18 rokov, môže byť volený jeho zákonný zástupca),
d) vyjadrovať sa k práci výkonného výboru, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania,
e) venovať cykloklubu dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku a podieľať sa na výhodách a benefitoch, ktoré z členstva vyplývajú v rozsahu a podľa pravidiel stanovených členskou schôdzou a výkonným výborom cykloklubu,
g) byť informovaní o práci orgánov cykloklubu, slobodne sa vyjadrovať ku všetkým prerokúvaným otázkam, požadovať vysvetlenia a podávať návrhy orgánom cykloklubu.

2. Členovia cykloklubu sú povinní:

a) dodržiavať stanovy cykloklubu,
b) podporovať jeho zámery a chrániť dobré meno cykloklubu,
c) platiť členské príspevky na členskej schôdzi, resp. do 31. 12. na nasledujúci rok,
d) plniť uznesenia výkonného výboru a členskej schôdze. Dodržiavať program a pokyny vedúcich jednotlivých podujatí, vedúcich organizačných štábov.
e) Riadne vykonávať zverenú funkciu a z tejto činnosti sa zodpovedať členom a orgánom cykloklubu. Aktívne sa zúčastňovať cykloklubovej činnosti.
f) Dôstojne reprezentovať klub na svojich podujatiach, dodržiavať zásady bezpečnej premávky v zmysle platných zákonných noriem týkajúcich sa jazdy na bicykli.
g) Každý člen sa zúčastňuje aktivít cykloklubu na vlastné riziko a zodpovedá za škody spôsobené sebe, ako aj iným.
h) Každý člen cykloklubu musí mať uzatvorené príslušné zdravotné, resp. úrazové poistenie.

C. Zánik členstva

Môže dôjsť dobrovoľne na základe oznámenia člena o vystúpení z cykloklubu.

K zániku členstva ďalej dochádza rozhodnutím orgánov cykloklubu na základe:
1. vylúčením člena pre hrubé porušenie stanov cykloklubu na základe uznesenia jeho výkonného výboru,
2. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne bez oznámenia dôvodu,
3. dlhodobej neúčasti na podujatiach organizovaných cykloklubom a v prípade, že správanie člena poškodzuje dobré meno cykloklubu,

4. narušovanie zásad občianskeho spolunažívania.

Vylúčeniu spravidla predchádza napomenutie výkonného výboru. Pri hrubom porušení stanov je možné vylúčenie s okamžitou platnosťou. Vylúčený má možnosť obrátiť sa písomne na členskú schôdzu so žiadosťou o opravný prostriedok.

IV.
Organizácia cykloklubu

Orgánmi cykloklubu sú:

A. Členská schôdza

B. Výkonný výbor

C. Revízna komisia

D. Organizačné štáby jednotlivých podujatí

A. Členská schôdza
a) Je najvyšším orgánom cykloklubu, je tvorená všetkými členmi cykloklubu,
b) rieši všetky zásadné otázky cykloklubu, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, výročnú správu, plán činnosti, správu o hospodárení, rozpočet a rozhoduje o koncepčnom využití prostriedkov cykloklubu.

c) Zasadá raz ročne, rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných členov,
d) zvoláva ju predseda výkonného výboru a to aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov alebo vo veci, ktorá nestrpí odklad na základe podnetu predsedu revíznej komisie.
e) členská schôdza volí členov výkonného výboru a revíznej komisie,
f) rozhoduje o zániku združenia.
g) rozhodnutia členskej schôdze klubu sú záväzné pre všetkých členov cykloklubu.
h) zo zasadnutia členskej schôdze klubu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci a dvaja overovatelia.

B. Výkonný výbor je reprezentatívnym, riadiacim a výkonným orgánom klubu v období medzi členskými schôdzami klubu.
a) Výkonný výbor je volený na členskej schôdzi na základe návrhov členov cykloklubu tajným hlasovaním, ak sa nedohodnú na verejnom hlasovaní.
b) Členovia výkonného výboru volia na svojom prvom zasadaní predsedu, podpredsedu a hospodára.
c) Výkonný výbor je 5- až 9-členný podľa potreby a na základe rozhodnutia členskej schôdze.
d) Zabezpečuje uplatňovanie stanov cykloklubu, rozhodnutí členskej schôdze a rieši návrhy a pripomienky členov,
e) podáva členskej schôdzi správu o činnosti cykloklubu, správu o hospodárení,
f) predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu cykloklubu a uskutočňuje jeho použitie po jeho schválení,
g) schvaľuje výdavky cykloklubu, rozhoduje o využívaní finančných prostriedkov.

h) Zvoláva zasadnutia členskej schôdze klubu,

i) zabezpečuje organizačné tímy pre jednotlivé cykloakcie,
j) zabezpečuje komunikáciu s tretími stranami (sponzormi, úradmi, občanmi).
k) Účasť členov výboru a pozývaných hostí zabezpečuje tajomník; mimoriadne zasadnutia výkonného výboru na žiadosť členov cykloklubu na riešenie naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda výkonného výboru. Tajomník výkonného výboru vedie zápisnicu zo zasadnutia výboru a zakladá ju v dokumentácii cykloklubu.
l) Výkonný výbor je volený na jeden rok, opätovná voľba jednotlivých členov je možná.

m) Navonok vystupujú a v mene cykloklubu konajú predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Môže to byť aj ďalší člen, ak ho na to splnomocní výkonný výbor.

n) Rokovanie výkonného výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby, spravidla pred každým organizovaným podujatím.

o) Výkonný výbor sa pri svojej práci riadi stanovami, plánom a uzneseniami členskej schôdze klubu.

p) Výkonný výbor určí z radov členov klubu hospodára zodpovedajúceho za vedenie hospodárenia klubu.

r) Výkonný výbor rozhoduje o prijatí a vylúčení člena klubu.

s) Uznesenia výkonného výboru sú záväzné pre všetkých členov klubu. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

C. Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom klubu. Dohliada na činnosť klubu.
Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.

2. Členovia revíznej komisie volia svojho predsedu, ktorý zvoláva a riadi jej zasadnutia. Zasadnutia sa konajú podľa potreby, minimálne však 1x za rok, spravidla pred konaním členskej schôdze.

3. Revízna komisia sa vyjadruje k materiálom predkladaným na členskú schôdzu a odporúča členskej schôdzi na schválenie správu o hospodárení za uplynulé obdobie.

4. Revízna komisia je oprávnená požiadať predsedu klubu o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze v prípade zistenia závažného porušenia stanov klubu.

5. Vykonáva inventarizáciu majetku.

6. Pri odovzdávaní funkcie hospodára vykoná bezodkladne revíziu účtovníctva a majetku.

7. Členom revíznej komisie klubu nemôže byť člen výkonného výboru klubu.

8. Funkčné obdobie členov revíznej komisie je 1 rok. Opätovná voľba je možná.
D. Organizačné štáby jednotlivých podujatí

Vytvárajú sa za účelom prípravy a zabezpečenia jednotlivých cyklistických akcií. Výber členov do týchto štábov sa uskutočňuje na základe ich iniciatívy a na základe rozhodnutia výkonného výboru.

Pri organizovaní akcie štáb v dostatočnom časovom predstihu pripraví propozície akcie vrátane obrazovej dokumentácie, ktorá bude uverejnená na internetovej stránke cykloklubu a môže byť distribuovaná účastníkom akcie v tlačenej forme.

Vedúci organizačného štábu akcie zodpovedá za výber účastníkov podľa prijatých pravidiel rezervácie účasti na podujatiach, ktoré schválil výkonný výbor a nesie zodpovednosť za priebeh celej akcie po organizačnej stránke.

Účastníci sú povinní dodržiavať program a pokyny vedúcich jednotlivých podujatí, vedúcich organizačných štábov.

V.
Hospodárenie cykloklubu

Cykloklub zabezpečuje svoju činnosť na základe schváleného rozpočtu v bežnom kalendárnom roku. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Za vedenie účtovníctva zodpovedá hospodár, príjmy a výdaje sú vedené v účtovníctve podľa platných predpisov. Majetok eviduje hospodár v inventárnej knihe.

A. Príjmy združenia:

1. Zdroje tvoria:

a) členské príspevky,
b) dary Združenia klubov Apollo,
c) príspevky z poukázania 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
d) dobrovoľné príspevky, dary a poskytované služby sponzormi a členmi,
e) výnosy z akcií organizovaných združením,

f) výnosy z reklamných činností,

g) úroky z peňažných vkladov v bankách.

2. Hlavným nástrojom hospodárenia cykloklubu je rozpočet cykloklubu; rozpočet pripravuje výkonný výbor a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi.
3. Príjmy cykloklubu sa rozdeľujú podľa potrieb cykloklubu a schváleného plánu cykloakcií; o rozdelení týchto prostriedkov a darov rozhoduje členská schôdza, resp. výkonný výbor; spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v správe o hospodárení cykloklubu, ktorú výkonný výbor (hospodár) predkladá členskej schôdzi.
4. Dobrovoľné príspevky a dary sú všetky materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu (napr. úhrada výdavkov na konkrétnu cykloturistickú akciu); s takýmto príspevkom, resp. darom disponuje výkonný výbor podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
5. Finančné prostriedky cykloklubu sa ukladajú vo finančnom ústave. Podpisové právo majú dvaja členovia výkonného výboru.
6. Rozpočet cykloklubu vypracúva výkonný výbor a schvaľuje členská schôdza. Pri spracovaní návrhu rozpočtu na kalendárny rok vychádza výkonný výbor z predpokladaného príjmu cykloklubu: z členských príspevkov, z predpokladaných príspevkov sponzora, darcu a príspevkov z poukázania 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

B. Výdaje cykloklubu

Výkonný výbor zabezpečuje použitie finančných prostriedkov cykloklubu v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny rok; priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov má predseda a hospodár cykloklubu.

1. Výdaje cykloklubu tvoria príspevky na:

a) dopravu a ubytovanie na podujatiach,
b) na zakúpenie produktov za účelom ochrany, podpory a prevencie zdravia,
c) výdavky na stravovanie a pitný režim na podujatiach,
d) organizáciu cykloakcií, náklady na členskú schôdzu a konanie zasadnutí výkonného výboru, zakúpenie vecných cien pre súťaže na podujatiach,
e) fungovanie cykloklubu, prevádzkové náklady (poštovné, kilometrovné, prenájom miestností, bankové poplatky, vedenie účtovníctva, spravovanie a tvorba internetových stránok), .
f) mimoriadne výdavky schválené členskou schôdzou alebo výkonným výborom.

2. Výdaj finančných prostriedkov zabezpečuje hospodár cykloklubu na základe rozhodnutí členskej schôdze alebo výkonného výboru a v súlade s rozpočtom cykloklubu na daný rok.
3. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve cykloklubu sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár; inventarizácia majetku cykloklubu sa vykonáva raz ročne (pred konaním členskej schôdze) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu vykoná revízna komisia.
4. Cykloklub môže odmeniť prácu hospodára jednorazovou ročnou odmenou (max. vo výške 1,0 % z celkového rozpočtu cykloklubu na daný rok) za výkon tejto funkcie.VI.
Zánik cykloklubu

O zániku cykloklubu zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje mimoriadna uznášaniaschopná členská schôdza na základe výsledku tajného hlasovania.
Predseda a výkonný výbor zabezpečí organizáciu opatrení a činností s tým spojených.
Pri zániku cykloklubu členská schôdza menuje likvidátora na zúčtovanie majetku, pri ktorom:

a) vykoná revíziu majetku, sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu,
b) zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku cykloklubu,
c) rozhodne o zostávajúcich finančných prostriedkoch,
d) zlikviduje účet v banke.
Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

VII.

Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy cykloklubu nadväzujú na stanovy registrované dňa 29. 11. 2006 pod číslom spisu VVS/1-900/90-29198 na Ministerstve vnútra SR.

Zmeny boli schválené na členskej schôdzi cykloklubu dňa 9. 11. 2007 a nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR.

V Bratislave dňa 9. 11. 2007 -----------------------------

za CYKLOKLUB APOLLO JUDr. Karol Nagy, Svidnícka 19, 821 03 Bratislava

predseda Cykloklubu APOLLO

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj