Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Dodatok č.1 k stanovám,

DODATOK č.1

 

k Stanovám Občianskeho združenia CYKLOKLUB APOLLO registrovaného  MV SR 23.11.2007 pod číslom VVS/1-900/90-29198-1

 

 

 

Výročná členská schôdza zo dňa 09.12.2016 schválila zmenu a doplnenie stanov takto:

V článku  číslo III. Členstvo v cykloklube, v bode A. Členská základňa, pod písmenom b)

Čestné členstvo je možné navrhnúť zaslúžilému členovi, ktorý sa z rôznych dôvodov nemôže zúčastňovať činnosti (zastávať funkciu), sponzorovi, resp. verejne známej osobe, ktorá prispieva k reprezentácii a k dobrému menu cykloklubu. O čestnom členstve rozhoduje členská schôdza.

sa text nahrádza novým znením:

 

 Na návrh výkonného výboru je možné udeliť jednotlivcom alebo kolektívom čestné členstvo, prípadne iné ocenenie. Čestných členov schvaľuje výročná členská schôdza.

 Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestného predsedu. Môže ho získať predchádzajúci predseda, ktorý vykonával túto funkciou minimálne 2 funkčné obdobia za sebou a zároveň bol členom výkonného výboru minimálne 5 funkčných období za sebou.

 Čestný predseda má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výkonného výboru s hlasom poradným,

Druhý najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestný člen výkonného výboru. Môže ho získať člen Výkonného výboru, ktorý vykonával túto funkciu minimálne 5 funkčných období za sebou.

 Čestný člen výkonného výboru má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru s hlasom poradným, byť členom komisií CYKLOKLUBU APOLLO.

 

V článku číslo IV. Organizácia cykloklubu, v bode B. Výkonný výbor, pod písmenom m)

Navonok vystupujú a v mene cykloklubu konajú predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Môže to byť aj ďalší člen, ak ho na to splnomocní výkonný výbor.

 sa text nahrádza novým znením:

Štatutárne orgány .Štatutárnymi zástupcami sú:

- predseda

- osoba písomne splnomocnená výkonným výborom s určením rozsahu a časového obdobia.

 

Zmeny boli schválené na výročnej členskej schôdzi CYKLOKLUBU APOLLO dňa 09.12.2016 a nadobúdajú účinnosť  dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR dňom 5.1.2017.

 

V Bratislave 5.1.2017

 

 

Za CYKLOKLUB APOLLO:         Ing. Ladislav Zvada

                                               Predseda CYKLOKLUBU APOLLO

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj