Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Postup prijímania za člena

Pre vstup do Cykloklubu APOLLO a  Zánik členstva
 ako aj pre celú ostatnú činnosť Cykloklubu APOLLO platia všetky zásadné dokumenty Združenia klubov APOLLO(ZK-A ):

STANOVY  ZK-A, Oganizačný poriadok  ZK-A ,Finančné pravidlá ZK-A a rozhodnutia vyšších orgánov ZK-A  a STANOVY Cykloklubu APOLLO.
                           Vstup do Cykloklubu APOLLO
1. Dňa  6.3. 2007 Výkonný výbor  rozhodol o tom, že všetci záujemcovia   o členstvo v Cykloklube APOLLO si  môžu   vyplniť  prihlášku Žiadosť  o prijatie, ktorá je zaslaná v prílohe.

2. Žiadosti o prijatie za kandidátov na členstvo (sympatizantov)je potrebné doručiť Výkonnému  výboru prostredníctvom niektorého člena   výkonného   výboru alebo priniesť na  nejakú akciu. Môže byť odoslaná  aj prostredníctvom elektronickej pošty a dodatočne podpísaná. Výkonný výbor   prihlášku  bude evidovať a bude posudzovať  aktivitu kandidátov  počas roku . Kandidáti budú mať možnosť  sa počas  roku zúčastňovať   na akciách Cykloklubu APOLLO   bez nároku na dotáciu  klubom.    Aktuálne informácie a kontakty  na členov výkonného výboru  sú uvedené  na našej stránke www.cykloapollo.sk

 3. Výkonný výbor  rozhodne o prijatí niektorých žiadateľov o členstvo do Cykloklubu APOLLO,  pričom  zoberie  v úvahu či záujemca  o členstvo  je už   členom niektorého  ďalšieho klubu Združenia klubov APOLLO(ZK-A)  a jeho  celkovú  aktivitu. Člen v inom klube ZK-A  je prijatý do  Cykloklubu APOLLO bez čakateľskej lehoty za podmienok a pravidiel, ktoré platia v ZK-A (napr. výška členského atd.). Ostatní zostanú v kategórii kandidátov.  

Zánik členstva
1.    Oznámením člena o vystúpení z Cykloklubu APOLLO.

  1.  Vylúčením člena pre hrubé a opakované  porušenie stanov cykloklubu na základe uznesenia výkonného výboru.
  2.  Nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne bez oznámenia dôvodu -  v období od 1. októbra do 31. decembra v príslušnom roku (odporúčame platiť členské v priebehu  konania Výročnej členskej schôdze resp. na schôdzach Výkonného výboru)  na nasledujúci rok s výnimkou členov, ktorí sú členmi niektorého z klubov Združenia klubov APOLLO(ZK-A), u ktorých sa bude postupovať  v súlade s pravidlami, ktoré platia  v Združení klubov APOLLO .

  3. 4.    Pri dlhodobej neúčasti na podujatiach organizovaných cykloklubom a v prípade, že správanie člena poškodzuje dobré meno Cykloklubu APOLLO.
     

Bratislava  17.4.2007                    Výkonný Výbor Cykloklubu APOLLO

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vyhľadaj