Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

P o z v á n k a 

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, v súlade so Stanovami, pozývame členov na výročnú členskú schôdzu Cykloklubu APOLLO, ktorá sa bude konať v jedálni SLOVGAST, Vlčie hrdlo 2, Bratislava

dňa 22. novembra, 2019 (piatok) od 18:00 hod.

Prezentácia bude prebiehať už od 17:20h.

Na rokovaní Výkonného výboru bol schválený členský príspevok na rok 2020 vo výške 15,- €. 

Členovia môžu členské uhradiť v hotovosti na schôdzi alebo zaslať do 31.1.2020 na účet Cykloklubu APOLLO, vedený vo VÚB,

IBAN: SK77 0200 0000 0022 4556 1753

VS:012020, s označením platbypriezvisko/členské

Po VČS sa bude podávať kapustnica. Vystúpenie hudobnej skupiny do 22:30 hod.

Spojenie MHD:70,87,74

Návrh plánu činnosti cykloklubu Apollo na rok 2020.

Tešíme sa na stretnutie

Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO